تمثیل در تحلیل و تفسیر اطلاع:

      تمثیل یا استدلال تمثیلی، حجتی است که رد آن، حکمی را از راه ثبات چیزی با چیز دیگر، معلوم می‌کنند؛ به‌عبارت‌دیگر وقتی دو چیز باهم شباهتی داشته باشند، حکم می‌کنیم که درنتیجه آن اشتراک، آن دو همانند هستند.

      پس تمثیل حکم به جزئی است، از روی حکم جزئی دیگر که در معنی و شباهت با آن موافق است. مثلاً؛ از اینکه کره مریخ مانند زمین دارای آب‌وهوا است، حکم می‌کنیم که مانند زمین دارای موجودات زنده نیز هست.

      یا وقتی فلان دارو بر روی میمون یا موش اثری مثبت داشته است، حکم می‌کنیم که بر روی انسان هم می‌تواند دارای آثار مثبت باشد.

      تمثیل در فقه اسلامی به‌کاربرده می‌شود و در مباحث فقهی تحت عنوان ((قیاس فقهی)) نامیده می‌شود؛ مانند، شراب در اسلام تحریم شده است. میدانیم که شراب مسکر است. حال شراب خرما یا شراب میوه‌های دیگر نیز چون شبیه شراب، مسکر است، پس حرام است.

اوقات شرعی

آمار بازدیدکنندگان

پیام برای نویسنده سایت