1-تفسیر اطلاع باید منتج به پیش بینی و پیش گویی گردد.

منوی اصلی