۴-مشاهده و واقعیت گرایی در تحلیل و تفسیر اطلاع .

منوی اصلی