شعر درباره نفهم  .کودن . ابله .احمق . بیخرد . بیشعور. بیعقل . نادان . یابو .


كسي كه طعم زبان عسل نمي فهمد
توهرچه هم بخواني غزل ؛ نمي فهمد
حكايتِ نرود ميخ آهني درسنگ ؛
مخوان كه سنگ ضرب المثل نمي فهمد
حديث عاشقي به پايان نمي رسد اما...
دريغ ودرد كه اين را اجل نمي فهمد