ترجمه تفسیری آیه 1 سوره حمد .

بسم الله الرحمن الرحيم

         (ابتدا آغاز مي كنم)بنام خداوندي كه(سزاوار پرستش و ستايش است،)بخشنده(حيات و نعمت که تمام مخلوقات از نعمت گسترده الهي بهره مند مي شوند)و بسيار مهربان است(که رحمتي خاص،مستمر،و دائمي به بندگان مومن و با تقوي در دنيا و آخرت دارد.)