4 - راهبرد شعار خطر شاه کمتر از خطر بنی امیه نیست.

منوی اصلی