7 - راهبرد تبیین و نشر شجاعانه جنایات آمریکا و رژیم پهلوی.

منوی اصلی